Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/04/2015
Θέμα:
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Φίλιππος Τριομμάτης (βιογραφικό)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015           ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

                       

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Αποστολή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) «...δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν σχετικά προβλήματα...».

 Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης περιγράφονται ως ακολούθως:

  • Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Nοτίου Aιγαίου
  • Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.
  • Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικουμένους.
  • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής και παρουσίασης από τον ίδιο και συζήτησης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  • Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης διοίκησης της Περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο.

Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.

  

Υποβολή αναφοράς  / καταγγελίας

Η υποβολή αναφοράς / καταγγελίας γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

·         Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – 1) Πλατεία Τσιροπινά,  Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη - Σύρος τηλ. : 22813 61500 2)Πλατεία Ελευθερίας 1, Διοικητήριο  Τ.Κ. 85100 Ρόδος τηλ. : 22413 63160  fax : 22413 63161).   

·         Ταχυδρομικώς στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση

·         Μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό: 2241363161

·         Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: spe@pnai.gov.gr

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που ακολουθεί.

 
Έντυπα αναφοράς / καταγγελίας: 

 Έντυπο αναφοράς / καταγγελίας ΠΟΛΙΤΗ

 38 kB 

 Έντυπο αναφοράς / καταγγελίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

44 kB 

 

 

Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2241363160
Fax: 2241363161

e-mail: spe@pnai.gov.gr

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2024. 19/6/2024 9:47 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.